Currently Transmitting
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway TX-Time
Last Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-25 20:59:24ABØKZ-JOHN*****E5llM ABØKZ 0
2021-09-25 20:31:39KEØYPRALL KEØYPR 1
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Chicago) Callsign
2021-09-26 07:19:55KDØSWQ
2021-09-26 07:19:55CQND-WIRES
2021-09-26 07:19:55KØRQ
2021-09-26 07:19:55YCS311-45
2021-09-26 07:19:55YCS311-45
2021-09-26 07:19:55WØWT
2021-09-26 07:19:55KX9RT
2021-09-26 07:19:55KEØPJR
2021-09-26 07:19:55KDØYX
2021-09-26 07:19:55WØRDO
2021-09-26 07:19:55KI5MJZ
Todays Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-25 20:59:24ABØKZ-JOHN*****E5llM ABØKZ 0
2021-09-25 20:59:24ABØKZ-JOHN*****E5llM ABØKZ 0
2021-09-25 20:58:36ABØKZ-JOHN*****E5llM ABØKZ 1
2021-09-25 20:58:36ABØKZ-JOHN*****E5llM ABØKZ 1
2021-09-25 20:31:39KEØYPRALL KEØYPR 1
2021-09-25 20:31:39KEØYPRALL KEØYPR 1
2021-09-25 20:31:17KEØYPRALL KEØYPR 0
2021-09-25 20:31:17KEØYPRALL KEØYPR 0
2021-09-25 20:31:10KEØYPRALL KEØYPR 0
2021-09-25 20:31:10KEØYPRALL KEØYPR 0
2021-09-25 20:27:52KEØYPRALL KEØYPR 0
2021-09-25 20:27:52KEØYPRALL KEØYPR 0
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) with modifications by KØRQ | Last Reload 2021-09-26, 07:21:50 (America/Chicago) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard